Vildsvin på tillväxt!

Vildsvin på tillväxt!

Viktig kunskap för alla som jagar och hanterar vildsvinskött.

Vildsvinskött är en fantastisk råvara och utgör ett nyttigt och positivt inslag i vårt utbud av köttprodukter. Men det är viktigt att känna till att regelverket som kringgärdar hanteringen skiljer sig ganska väsentligt från övrigt vilt.

Enligt svensk livsmedelslag är det förbjudet att sälja, ge bort eller på annat sätt avyttra vildsvinskött till annan än inom jägarens eget hushåll eller jaktlagsmedlem, om inte köttet har passerat en
godkänd vilthanteringsanläggning. (För godkända anläggningar se www.slv.se)
(Samma lag gäller Björnkött)
I båda fallen rör det sig om djur som äter en annan föda än övrigt svenskt vilt och är enkelmagade, vilket innebär att de har en annan bakterieflora än övrig vilt. Detta bidrar till andra smittorisker om djurkroppen hanteras felaktigt.
Hos vildsvinen finns också salmonellaförekomst som vid korrekt hantering aldrig utgör någon fara, men som kan spridas från inkapslingen om man hanterar köttet fel.

Vildsvinen har också ett beteendemönster och en storlek som gör att de har otroligt mycket jordbakterier och annat i pälsen och på kroppen. De rör sig nära marken, rullar sig och bökar i jorden som ett naturligt inslag i sitt födosök. Vid jakt och omhändertagande av vildsvinet är det därför otroligt viktigt att det på inga sätt kommer in någonting av den smutsen i den öppnade kroppen.
Att undvika detta kräver noggrannhet, korrekt användande av både handskar och kniv (inte samma till utsida som till insida tex) och framför allt ett hygieniskt transportsätt från skogen till slakteriet. Täckta transporter med rent underlag är en förutsättning att lyckas med detta.
Men det är här kravet på besiktning kommer in. Det är först vid den veterinärbesiktning, som alla djurkroppar genomgår på vilthanteringsanläggningen, man kan konstatera att inga smittor först in i djuret och att köttet anses utgöra fullgod och kvalitativ föda som kan godkännas för försäljning, gåva eller vidareförädling.

Vid försäljning eller leverans till en VHA

  • skall djuret levereras med skinnet på
  • mellangärdet och skallen skall medfölja
  • samtliga ”röda” organ hjärta, lunga, lever, njurar 2st, strupe samt mjälte

Detta gäller om du inte genomgått en viltundersökarutbildning (VU), en viltundersökare är en person som genomgått en av livsmedelsverket godkänd utbildning där en person (VU) gör en första yttre och inre undersökning/besiktning och ersätter de ”röda organen” med ett intyg om att djuret är friskt, mellangärde och skalle skall dock alltid medfölja djuret till VHA.
En rekommendation är att alltid också ta kontakt med ”din” VHA innan du ger dig ut och jagar, hör med dom hur dom vill ha djuret levererat, vilka organ dom vill ha med osv.

Vildsvin och Björn kan också ha Trikiner. De är visserligen sällsynta, men i de fall de finns och
köttet inte hanteras korrekt i fråga om tillagningstemperaturer och förvaring kan de förorsaka allvarlig sjukdom och i värsta fall död. Allt Vildsvinskött som skall konsumeras skall därför
trikintestas, men det räcker således inte som garanti eller för att uppfylla livsmedelslagen, vilket dessvärre många tror.
Det borde därför ligga i varje jägares intresse att följa dessa lagar noggrant. Det skulle innebära en stor katastrof för jakten, viltköttets framtid och synen på jakten i samhället om bristande kunskap om lagen, eller ännu värre undlåtenhet att följa den, skulle förorsaka en människas sjukdom, eller i värsta fall död. Det åligger därför varje jägare att sätta sig in i den lagstiftning som kringgärdar viltet och dess hantering. Man är som jägare i detta fallet likställd med livsmedelsproducent och har därför ett personligt strikt ansvar för det man levererar.

Man skall även komma ihåg att det som jägare innebär många andra fördelar med att lämna in sitt vilt för hantering och förpackning till en vilthanteringsanläggning, då det blir väl styckat, bra ”konsumentförpackat”, uppmärkt och dessutom utgör ett tryggt och välsmakande livsmedel som gynnar synen på jakten och jägaren.

För den som känner sig osäker på regelverket och det faktum att bara trikinundersökning inte är tillräckligt för att få avyttra vildsvinskött till annan person, kan läsa mer i lagtexten på:

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/vagledningar-kontrollhandbocker/Vagledning_jagarens_direkta_leveranser_av_sma_mangder_vilt.pdf

När jägaren vill leverera sitt eget nedlagda vilt utanför sitt eget hushåll uppstår dock ett juridiskt ansvar för jägaren att inte utsätta den mottagande parten för risker (se förordning (EG) nr 178/2002, artikel 14). Detta gäller alltid oavsett om det är fråga om vilt med päls/fjäderdräkt eller kött av vilt, och oavsett om det handlar om små eller större mängder.

5.7.1 Vilda djur, som kan vara smittade av trikiner, och hjortar från hägn som inte är friförklarade från tuberkulos

Björn, vildsvin och andra vilda djur som kan vara smittade av trikiner, liksom hjort från hägn som inte är friförklarade från tuberkulos ska alltid levereras till vilthanteringsanläggning, utom när köttet konsumeras av jägaren själv i det egna hushållet, se 29-30 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Detta innebär att dessa djurslag, vare sig som primärprodukter eller i form av kött, inte ens vid enstaka tillfälle och inte i någon mängd får ges bort eller säljas av jägaren. Omvänt innebär detta att konsumenter och detaljhandelsanläggningar inte kan ta emot eller köpa primärprodukter eller kött från dessa djurslag direkt från jägaren. Alla leveranser ska gå genom en vilthanteringsanläggning, där köttet ska besiktigas efter slakt, innan det får levereras vidare och slutligen nå konsumenten.