Kontroll av bly i viltkött
Livsmedelsverket kommer under 2019 att genomföra ett projekt med kontroll av bly i
viltkött.
I samband med publicering av Livsmedelsverkets rapport 18/2014, ”Bly i viltkött, del 4 –
riskhantering” har Livsmedelverket informerat att vilthanteringsanläggningar (VHA) och
detaljhandelsanläggningar under en övergångsperiod ska ges möjlighet att ta fram rutiner
som säkerställer att viltkött som släpps ut på marknaden inte innehåller förhöjda halter av
bly från blyammunition.
2019 har fem år gått sedan råden om förstärkt renskärning kommunicerades och
Livsmedelverket anser därför att denna rutins efterlevnad nu bör kontrolleras. Detta
kommer att göras genom att Livsmedelsverket genomför riktad kontroll av färs av älg och
vildsvin från VHA.
Resultaten ska användas för att undersöka hur rutinerna ser ut, om de tillämpas och om de
är effektiva. Indirekt kan även den offentliga kontrollens effektivitet i VHA analyseras i
samband med detta.
Studien kommer att genomföras under 2019. Provmaterialet kommer att bestå av 50
prover av malet kött av vildsvin och 50 prover av malet kött av älg.

Mona-Lisa Dahlbom Wiedel
Biträdande områdeschef